DRUŠTVO STROJNIH INŽENIRJEV IN TEHNIKOV NOVO MESTO

Šegova ulica 112
SI-8000 Novo mesto

T: +386 (0)7 331 58 30
E: dsit-nm@dsit-nm.si
splošno o društvu iz osebne izkaznice lokacija organizacija

 

1) Splošno o društvu


DRUŠTVO STROJNIH INŽENIRJEV IN TEHNIKOV NOVO MESTO, v nadaljevanju DSIT NM, je bilo ustanovljeno 20. maja 1982 leta, ko je bil na osnovi iniciativnega odbora z Dr. PRETNAR Borutom na čelu, uspešno izpeljan Ustanovni občni zbor in sprejeta Pravila društva.
Poizkusi ustanovitve so bili tudi že prej, okrog leta 1960, ko je bilo strojnikov v Novem mestu in na Dolenjskem še zelo malo, pa tudi gospodarstvo ni bilo tako močno kot kasneje, zato niso uspeli.
Prvi predsednik je postal KORDIŠ Tone, podpredsednik pa KAPETAN Milan. Ostali člani Izvršnega odbora so bili še: LJUBEC Vanja, BAHČ Vlado, Dr. PRETNAR Borut, JEDLOVIČNIK Jernej in STEPAN Anton.
Za člane Nadzornega odbora pa so bili izvoljeni: ČIČ Goroslav, KLEMENC Jernej in SAVIČ Milan.
V tistem času se je število članov gibalo okoli 120 od tega 19 diplomiranih inženirjev, 30 inženirjev stroništva in približno 71 strojnih tehnikov.

Že takrat so bili dani realni pogoji za ustanovitev 5 Sekcij in kasneje še dveh. Prve sekcije so vodili:
• Sekcija za motorje in vozila (JUMV),   Dr. PRETNAR Borut, kasneje dipl.ing. LJUBEC Vanja
• Orodjarska sekcija,   MOŽE Jože strojni tehnik
• Sekcija za energetiko in toplotno tehniko,   RAŽEN Vladimir dipl.ing.
• Sekcija za varilno tehniko,   OŠTIR Ivan ing.str.
• Sekcija za logistiko,   RAJER Marjan strojni tehnik
• Sekcija za kakovost in standardizacijo,   TOMŠIČ Bojan mag.org.
• Sekcija za tehniko vzdrževanja   RAJKOVAČA Marko

DSIT NM je bilo že od vsega začetka zelo aktivno. Hitro so bili izpeljani vsi postopki registracije in takoj se je lahko začel izvajati program dela v okviru Izvršnega odbora in v Sekcijah.
V začetku je bilo tudi nekaj problemov, predvsem na finančnem področju, kar pa smo s časom in naprednim razvojem dejavnosti društva ter v sodelovanju z gospodarstvom uspešno rešili.
Danes je DSIT NM sodobno organizirano društvo z okoli 250 člani, aktivno mrežo poverjenikov, ki delujejo v večini podjetij v regiji, katero društvo pokriva. Organiziranih je 12 Sekcij od katerih kar nekaj, tako kot tudi društvo v celoti, zelo dobro sodeluje z gospodarstvom.
Na nivoju Slovenije je DSIT NM povezano z ZVEZO STROJNIH INŽENIRJEV SLOVENIJE, dobro pa je tudi sodelovanje z nekaterimi drugimi društvi in sekcijami.

ETIČNI KODEKS STROJNIH INŽENIRJEV IN TEHNIKOV:

Osnovni principi


Inženirji in tehniki vzdržujejo in dvigajo integriteto, čast in dostojanstvo svojega poklica, s tem da:

 
 1. Uporabljajo svoje znanje in izkušnje za dvig človekove blaginje,

 2. So pošteni in nepristranski ter zvesto služijo javnosti, delodajalcu in kupcem,

 3. Si prizadevajo povečati vpliv svojega poklica in strokovnih organizacij.
  Osnovna pravila
 1. Inženirji in tehniki morajo pri izvajanju svojih poklicnih dolžnosti skrbeti, da so varnost, zdravje in dobrobit človeka na najvišji stopnji,
 2. Inženirji in tehniki delujejo predvsem na področjih, za katera so usposobljeni,
 3. Inženirji in tehniki se morajo stalno dodatno poklicno usposabljati ter to omogočiti tudi sodelavcem, inženirjem in tehnikom,
 4. Inženirji in tehniki morajo pri opravljanju svojih poklicnih dolžnosti delovati kot zvesti člani in zaupniki vsakega delodajalca ali kupca in se morajo izogibati konfliktu med interesi,
 5. Inženirji in tehniki morajo ­graditi svoj poklicni ugled na svojih delovnih zaslugah in ne smejo biti drugim nepošteni tekmeci,
 6. Inženirji in tehniki sodelujejo v vseh organizacijah in z vsakim posameznikom, ki spoštuje človeka, človekove pravice in ustvarjalno delo,
 7. Inženirji in tehniki dajejo samo resnične in objektivne javne izjave.

NAMEN, CILJI in NALOGE

Osnovno poslanstvo DSIT NM je združevati strokovnjake s področja strojništva in z njim povezanih strok, da bi z organiziranim delom uspešneje reševali strokovna vprašanja, s tem prispevali k razvoju in napredku stroke in proizvodnih sil, uveljavljanju inovacij ter širjenju znanja.
Prav tako je pomembna nenehna skrb pri vzgoji strokovnjakov, vzpodbujanju strokovnega izpopolnjevanja članov društva, gojenju stanovske zavesti članov in vključevanje študentov v društvo ter skrb za njihov strokovni razvoj.
DSIT NM svoje cilje uresničuje predvsem skozi izvajanje naslednjih nalog:
 • Pridobivanje novih članov
 • Informiranje in animacija članstva
 • Udejanjanje idej in sugestij članstva
 • Strokovna predavanja in seminarji
 • Strokovne ekskurzije doma in v tujini
 • Strokovna in družabna srečanja
 • Specializirano strokovno delo v Sekcijah
 • Povezovanje in sodelovanje z drugimi strokovnimi društvi, sekcijami, zvezami doma in v tujini
 • Sodelovanje z raziskovalnimi in izobraževalnimi institucijami, Fakulteto za strojništvo v Ljubljani, Višjo strojno šolo in Šolskim Centrom Novo mesto ter gospodarstvom

2) Iz osebne izkaznice


Naziv društva:
DRUŠTVO STROJNIH INŽENIRJEV IN TEHNIKOV NOVO MESTO

Naslov:
Šegova ulica 112
8000 NOVO MESTO
Slovenija
(Šolski Center NM)

Tel.:   +386 40 872 340
Fax:    
E-pošta:   dsit-nm@dsit-nm.si
    nada.kosenice@gmail.com
    Matična številka: 5238552
Davčna številka: SI 40364623
Poslovni račun: 02970-0017201563 pri NLB d.d. NM

Ustanovitev:
20.maj 1982 (ustanovni občni zbor)
Vpis v register društev pod zaporedno številko 220: 21.6.1982 (sekretariat za notranje zadeve skupščine občine Novo mesto - odločba št.: 024-20/82)

Pravno organizacijska oblika:
• 453 (Društvo, zveza društev)

Standardna klasifikacija dejavnosti:
• 91.120 (Dejavnost strokovnih združenj)

3) Lokacijapritisnite na sliko za povečavo
 
pritisnite na sliko za povečavo

4) Organizacija


MAKROORGANIZACIJSKA
STRUKTURA DSIT NM


pritisnite na sliko za povečavo
  STRUKTURA ČLANSTVA

Skupaj 236 članov:
 • 2 Doktorja
 • 5 Magistrov
 • 8 Univ.dipl.inženirjev
 • 54 Dipl.inženirjev
 • 59 Inženirjev
 • 4 MBA specializacije
 • 96 Strojnih tehnikov
 • 8 Ostali
  GRAFIČNI PRIKAZ STRUKTURE ČLANSTVA


pritisnite na sliko za povečavo

VODSTVO IN POVERJENIKI

NADZORNI ODBOR DSIT NOVO MESTO
Ime in priimek
Podjetje
MILAN KAPETAN - predsednik upokojenec
TADEJ ŽURA Revoz d.d.
MARKO RAJKOVAČA upokojenec

UPRAVNI ODBOR DSIT NOVO MESTO
Ime in priimek
Podjetje
MITJA NOVAK - predsednik Revoz d.d.
MIRO JERIČEK Revoz d.d.
BOŽO KOČEVAR upokojenec
ALOJZ SCHWENNER Novoles
JOŽE MOLEK Termotehnika d.o.o.
VLADO ANŽLOVAR TPV d.d.
MATIJA ABSEC Danfoss Compressors d.o.o.
ANDREJ ŠKRINJAR Zavarovalnica TILIA d.d.
ALEKSANDER VRŠČAJ ŠC Novo mesto

POVERJENIKI DSIT NOVO MESTO
Ime in priimek
Podjetje
ALEKSANDER VRŠČAJ ŠC Novo mesto
ALOJZ SCHWENNER Novoles
VLADO ANŽLOVAR TPV d.d.
JOŽE TAVČAR KRKA
MATIJA ABSEC Danfoss Compressors d.o.o.
VLADO LESKOVŠEK Kovinotehna MKI d.o.o.
IVAN KAMBIČ Iskra Semič
BORIS DUGAR Carinarnica N.m.
   

TAJNIK in BLAGAJNIK DSIT NOVO MESTO
Ime in priimek
Podjetje

ŠKRINJAR ANDREJ - tajnik

NADA TURK - blagajna

Zavarovalnica TILIA d.d.

upokojenka


PREDSEDNIKI SEKCIJ DSIT NOVO MESTO
Naziv sekcije
Ime in priimek
Podjetje
VOZILA in MOTORJI KOČEVAR Božidar Upokojenec
VARJENJE KIRAR Igor Revoz d.d.
VZDRŽEVANJE KLOBUČAR Franc Komunala Novo mesto
KAKOVOST in STANDARDIZACIJA BUKOVEC Boris Visoka Šola NM
ENERGETIKA NOVAK Mitja Revoz d.d,
RAČUNALNIŠTVO in INFORMATIKA PINTARIČ Tomaž Šolski Center NM
PREOBLIKOVANJE JERIČEK Miro Revoz d.d,
PROCESNA TEHNIKA RECELJ Anton KRKA d.d. NM
ROBOTIZACIJA ROM Janez Revoz d.d.
MALO GOSPODARSTVO ŠKRINJAR Andrej Zavarovalnica TILIA d.d.
ANTIKOROZIJSKA ZAŠČITA RAJKOVAČA Marko upokojenec
IZOBRAŽEVANJE SIMONČIČ Drago Šolski Center NM